"Зелена фантазия"

"Зелена фантазия"

"Зелена фантазия"

Екологичното и здравното образование заемат приоритетно място в XXI век. Детската градина цели формиране на такава ценностна система у младото поколение, която да доведе до отговорно поведение към околната среда и личното здраве, до изграждане на екологична и здравна култура. За да се придобие това екологично образование и поведение, подрастващите трябва да се приобщят към създадена от обществото екологична култура. Това предполага активно усвояване на нови ценности, познания и изграждане на активна гражданска позиция за опазване на околната среда от замърсяване, използване на нови технологии за рециклиране на отпадаци и съхраняване на природните ресурси на нашата планета – Земя. Идеята за създаване на екозона в детската градина, където приоритет няма да са затворените и прашни пространства, обзаведени с модерни технологии, излъчващи вредни за децата лъчения, а оборудване на екозона в двора на детската градина, която сме убедени, че ще стане любимо място на всички деца. По този начин искаме да се преборим със заседналия начин на живот сред подрастващите и да им създадем условия за спорт и игра сред природата и същевременно да популяризираме природозащитните и здравните идеи.

Искрено се надяваме, че светът на бъдещето няма да е свят без синьо небе и птици, без пролетен дъжд и есенен листопад. Дано децата винаги да тичат по зелената трева, огряна от едно-единствено слънце, дано да имат щастливо детство нашите деца и внуци!

Всичко зависи от нас и нашия разум и воля.

В процеса на обучение и възпитание на положително отношение към природата детето е обект и субект на педагогическо взаимодействие.То активно участва в опознаване на света, умее да наблюдава и разбира причините за някои изменения в растителния и животинския свят през различните сезони.По-трайните интереси и потребности му позволяват да оценява собственото си поведение и това на останалите сред природата.Тези характерни особености ни дават възможност да изградим у него положително отношение към природата и да поставим основите на екологосъобразно поведение и  екологична култура на личността.

            Формирането на екологичната култура е сложен и продължителен процес, чието начало е редно да се постави още в предучилищна възраст.Тя е част от общата култура на човека и се придобива през цялото му индивидуално развитие.

            В този смисъл работата по формиране на екологичната култура на децата трябва да се разглежда в следните основни аспекта:

  • Познавателен аспект-свързан с усвояването на достъпни знания за природата.
  • Естетически аспект-свързан с изграждането на естетическо отношение към природата и формиране на дълбока и трайна потребност у децата от общуване с нея.
  • Нравствен аспект-насочен към изграждането на етично и екологосъобразно поведение в околната среда, към формиране на любов към природата и грижливо отношение към расте-нията и животните.
  • Действено-практически аспект-прилагане на знанията: с напомняне, без напомняне, в нова ситуация.

 

Учителите съвместно с обществения съвет на детската градина, въодушевени от идейния замисъл на настоящето предложение, което е в съответствие с цялостната Стратегия за развитие на екологично възпитание и отговорности у младите хора, определихме като:

ГЛАВНА ЦЕЛ

Изграждане на екологосъобразни модели на поведение чрез формиране на знания, умения и отношения на децата към природната и  околната среда.

Конкретни цели:

  1. Изграждане на представи и формиране на умения за поддържане на равновесието в заобикалящата     ги среда и в отношенията между нея и хората.
  2. Децата да разберат, че равновесието в заобикалящата ги среда и отношенията между нея и хората е възможно само ако индивидуалните усилия на всеки човек се съчетават с обществените усилия.
  3. Овладяване модели на поведение свързани с решаване на екологичните проблеми.
  4. Екологосъобразно поведение – част от гражданската социализация на детето.

Задачи на проекта „Зелена фантазия“

Формиране действени знания, екологични убеждения и ново отношение на децата към природната среда чрез обучение, труд, спорт и игра. Изграждане на положително отношение към екологичното образование у родителите и привличането им за партньори в работата на екипа по посока успешно възпитание и обучение на децата. Развитие на креативност, емпатия и желание за съвместна работа в екип. Привличане на общественото внимание за изграждане на гражданско самосъзнание за опазване на природата. Постигане на устойчивост на проекта и социална ангажираност от страна на всички посещаващи и работещи в детската градина.

Времеви график за реализация на проекта „Зелена фантазия“ – месец    октомври 2019 год.

Брой на обхванатите от проекта деца – 85 деца от ДГ „Детска планета“, Обществения съвет към детската градина, целият персонал на детската градина и родителите на децата.