Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

В детската градина са сформирани пет групи с общо 25 деца, които ще получават допълнително обучение по български език в съответствие с индивидуалните си образователни потребности по програми разработени от ръководителите на групите, съгласно Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование. 

По интересен и забавен начин тези деца усвояват българския език чрез допълнителните форми на педагогическо взаимодействие и игрите. Ръководителите на групите са разработили програми за работа, съобразени с изискванията на Наредба №5 за предучилищното образование. За всички деца има осигурени учебни помагала, образователни игри и др.
 

 

https://apspo.mon.bg