За родители

За родители

Децата в детската градина се отглеждат, обучават, възпитават и социализират при условия, които гарантират:

1. равни възможности за физическо, духовно, социално и др. развитие;

2. техните права, свобода и сигурност;

3. зачитане на достойнството им, уважение и любов към детето;

4. възпитание в дух на разбирателство, мир и толерантност.

Децата имат следните права:

1. да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

2. да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

3. да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;

4. да дават мнения и предложения;

5. да участват, включително с присъствието на родител  /настойник/, при решаване на въпроси, засягащи техните права и интереси;

6. да участват във форми на допълнителни дейности извън ДОС, предоставяни от външни доставчици на услуги;

7. да бъдат поощрявани с морални и материални награди;

8. децата оттрета и четвърта подготвителна група имат право да отсъстват по уважителни /семейни/ причини 10 дни през учебно време - от 15.09. до 31.05.;

9. да притежават портфолио, изготвено от съответните учители на групите, което съдържа общи данни за детето и резултатите от творческата му дейност в детската градина и се предава на децата в края на предучилищното образование.

Децата имат следните задължения:

1. да съхраняват авторитета на детската градина и да допринасят за добрите и традиции;

2. да не отсъстват от детската градина - без уважителни причини;

3. да се явяват в детската градина с облекло и във вид, които съответстват на положението им на деца от детска градина и на добрите нрави: да бъдат вежливи, а не груби; да бъдат внимателни и толерантни; да не нараняват деца и персонал от детската градина и т. н.;

4. да уважават и да не накърняват честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие към други деца и персонала в детската градина;

5. да не пречат на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения, както и на другите деца по време на ситуации и игри;

6. да не носят предмети, които са източник на повишена опасност;

7. да опазват материално-техническата база и чистотата на територията на детската градина.