Групи

Яслена група  "Пчеличка"

Първа възрастова група "Звънче"

Втора възрастова група "Слънчице"

Разновъзрастова група  "Многознайко"