Обществен съвет

Обществен съвет към ДГ " Детска планета"

Общественият съвет към всяка детска градина е нов орган с консултативни и съвещателни функции. Той подпомага развитието на детската градина, но заедно с това осъществява и граждански контрол на управлението. Посоченото означава, че този орган се създава, за да може да участва пряко или коствено при вземането на важни за дейността на детската градина въпроси и едновременно с това да осъществява контрол и да гарантира публичност и прозрачност на всички дейности.

Основната цел, която този съвет защитава, е изграждането на детската градина като демократично функционираща общност.

Общественият съвет се състои от нечетен брой членове и в неговия състав задължително се включва един представител на финансиращия орган и най-малко трима представители на родителите на децата от съответната институция.

Броят на членовете на обществения съвет може да бъде:

- за детски градини с до 500 деца - 5 или 7

Конкретният брой на членовете се определя от директора на детската градина.

Съставът на обществения съвет включва и резервни членове на представителите на финансиращия орган, родителите и работодателите.

Участието на членовете в обществения съвет е на доброволни начала и безвъзмездно.

Условията и редът за създаването, устройството и дейността на обществения съвет се уреждат с правилник, издаден от министъра на образованието и науката.Архив