Проекти

Схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"

Схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"

Схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения

Научи повече
Равен достъп до училищно образование в условията на криза

Равен достъп до училищно образование в условията на криза

Провеждане на интензивна работа с родители на ниво детска градина за формиране на положителни нагласи към образованието и за пълноценното им участие в образователния процес по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Научи повече
Национална програма "Хубаво е в детската градина"

Национална програма "Хубаво е в детската градина"

Концепция за изпълнение на иновативен проект по НП "Хубаво е в детската градина" - "Децата в света на технологиите и космоса"

Научи повече