БДП

Безопасност на движението по пътищата (БДП)

Обучението по БДП е вид социално учене, при което водеща е ролята на практическите умения, на нравствените аспекти, формиращи се главно чрез подражаване, личен опит, целенасочено обучение, упражнение и тренировки, и не може да се приравни към нито едно от изучаваните образователни направления в отделните групи на детската градина. Това учене трябва да се разглежда като неделима част от цялостното образование и възпитание на личността на детето и трябва да се извършва непрекъснато в рамките на възпитателно-образователния процес в детската градина. Основите на общата култура и поведение на личността се поставят още в предучилищна възраст. От този момент трябва да започне подготовката на децата за тяхната “пожизнена” професия - участник в движението като пешеходец. В тази възраст те рядко се движат самостоятелно. Въпреки това децата са участници в движението и като такива трябва да умеят да се движат безопасно. Формирането на ориентировъчна способност, както и повишената сензитивност на този период, са добра предпоставка за усвояване на елементарни представи, понятия и умения за безопасно движение. Всичко това ще послужи като основа за овладяване на по– сложни познавателни структури по БДП в училище.