"Светът е шарен"

"Светът е шарен"

"Светът е шарен"

Толерантността е важен фактор за социализацията и успешното приобщаване на личността в многообразието. И в тази връзка, една от най-важните задачи, която стои пред семейството и детската градина е формиране у подрастващото поколение на умения за разбиране на другия.

Деца и родители от група Многознайко играха игри свързани с Толерантността, пяха песни и обсъждаха казуси. 

Нека научим децата си на толерантност, търпение, уважение и добрина!